Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Huippumoodi Oy
Y-tunnus: 2882417-5
Osoite: Mesikämmenentie 3 B, 90450 Kempele
Sähköpostiyhteys: info@huippumoodi.com

Haluamme pitää hyvää huolta niistä tiedoista, jotka olet meille itsestäsi antanut tai joita meille kertyy käyttäessäsi palveluitamme verkkosivuilla. Tässä selosteessa kerromme henkilötietojesi käsittelystä. Voit aina ottaa yhteyttä yllä olevalla sähköpostiosoitteella, mikäli Sinulla on kysymyksiä tietosuojaan liittyen. 

Verkkosivullamme käytetään evästeitä. Niitä koskevan informaation ja hyväksynnän löydät sivustolta.

2. Rekisteri

Huippumoodin asiakkaita koskeva henkilörekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tarjota palvelun käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön videomateriaalia oman hyvinvoinnin motivoituneeseen, tavoitteelliseen ja tuloksekkaaseen johtamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, joka syntyy rekisteröidyn rekisteröityessä palveluun ja hyväksyessä palvelun käyttöehdot. Käsittelyn perusteena on myös tietyiltä osin rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu, joka syntyy rekisterinpitäjälle palvelua käytettäessä. Rekisterinpitäjä on arvioinut, että tässä yhteydessä oikeutetun edun perusteella henkilötietoja käsiteltäessä rekisteröityjen perusoikeudet ja -vapaudet eivät tule loukatuiksi.

Henkilötietoja kerätään suoraan rekisteröidyiltä itseltään, jotta palvelu saadaan rekisteröidyn käytettäväksi. Palvelun käyttämisen yhteydessä tallentuu myös henkilötietoja, jotka on mainittu tässä tietosuojaselosteessa.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

  • Palvelun käyttäjän sähköpostiosoite
  • Salasana
  • Käyttäjän tietokoneen IP-osoite
  • Mahdolliset palautetiedot (videoiden tähtiin perustuvat arvostelut)

5. Henkilötietojen vastaanottajat

Rekisterinpitäjä käyttää palvelun tuottamisessa yhteistyökumppaneita, kuten IT-palveluiden tarjoajia. Näiden tahojen kanssa tehdään asianmukaiset henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimukset. Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja muille tahoille. Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. 

6. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan

Henkilötietoja ei siirretä EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään lähtökohtaisesti niin pitkään kuin rekisteröity käyttää palvelua. Palvelun käyttämisen päättyessä rekisteröidyn omaan ilmoitukseen henkilötiedot poistetaan 30 päivän kuluessa. Passiiviset käyttäjätiedot poistetaan vuosittain.

8. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Oikeus tarkastaa tiedot

- Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista.
- Tarkastuspyyntö voidaan lähettää sähköpostitse osoitteella: info@huippumoodi.com
- Vastaus toimitetaan rekisteröidylle sähköpostitse tai postitse niin haluttaessa.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada sopimuksen perusteella antamansa henkilötiedot, joita käsitellään automaattisesti, itselleen yleisesti käytetyssä konekielisessä muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojaan poistettaviksi. Rekisteröity voi myös vastustaa henkilötietojen käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Vastustaminen edellyttää kuitenkin henkilökohtaista erityistä tilannetta.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu, viranomaisen verkkosivuilla www.tietosuoja.fi