Nousukunto verkkopalvelun käyttöehdot

Yleistä käyttöehdoista

Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Huippumoodi Oy:n (jäljempänä Palveluntarjoaja) ylläpitämiin verkkopalveluihin sivustolla  https://www.nousukunto.fi. Verkkopalvelua käyttävän (jäljempänä Käyttäjä) on tutustuttava näihin ehtoihin huolellisesti ja hyväksyttävä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi päästäkseen käyttämään verkkopalvelua (jäljempänä Palvelu). Kun käyttöehdot on hyväksytty ja rekisteröityminen suoritettu, muodostuu Palvelua koskeva sopimussuhde Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välille.

1. Palveluun rekisteröityminen

Palvelu edellyttää Käyttäjän rekisteröitymistä ja näiden käyttöehtojen hyväksymistä Palvelun verkkosivulla. 

Käyttäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka on rekisteröitynyt Palvelun käyttäjäksi. Käyttäjä saa itsellensä käyttäjätilin. Väärien tietojen antaminen tai sellaisia käyttäen rekisteröityminen on kielletty ja Käyttäjä vakuuttaa antaneensa oikeat tiedot rekisteröityessään Palveluun. Käyttöoikeus ja käyttäjätili ovat henkilökohtaisia eikä niitä voi siirtää toiselle. 

Käyttäjän tulee Palveluun rekisteröityessään olla vähintään 13 vuotta täyttänyt.

2. Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua

Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle rajoitetun oikeuden käyttää Palvelua ja sen sisältöä ainoastaan näiden käyttöehtojen, mahdollisten erityisehtojen, lainsäädännön ja Palvelussa erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti.

Käyttäjä vastaa siitä, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna mitään Palvelussa olevaa aineistoa tai materiaalia tai muutoinkaan osallistu tällaiseen toimintaan Palveluun liittyen. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että Palvelua käytetään luvattoman aineiston levittämiseen tai muutoin lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle kaikki näiden käyttöehtojen, mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen tai ohjeiden sekä lain tai hyvän tavan vastaisen käytön aiheuttamat vahingot.

Käyttäjä vastaa kaikista hänelle Palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista, kuten tietoliikennemaksuista.

Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Käyttäjä vastaa omia tunnuksiaan käyttäen tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista.

3. Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuut

Palveluntarjoaja vastaa Palvelussa olevan tuottamansa sisällön laillisuudesta ja siitä, että Palvelun tarjoamisessa ja toteuttamisessa noudatetaan hyviä tapoja. 

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelua ja sen sisältöä sekä Palvelun käyttöön tarvittavalle laitteistolle asetettuja tavanomaisia vaatimuksia. Palveluntarjoajalla on milloin tahansa oikeus lopettaa Palvelun tuottaminen. Tästä ilmoitetaan Palvelun omilla sivuilla hyvissä ajoin ennen Palvelun lopettamista. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa perustellusta syystä estää Käyttäjän pääsy Palveluun. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.  Edellä todettu vastuuvapaus vahingoista koskee myös tilannetta, jossa Palvelun Käyttäjä vahingoittuu, loukkaantuu, vammautuu tai muuten sairastuu Palvelua käyttäessään tai Palvelun sisältöä hyödyntäessään. Vastuuvapaus koskee myös kaikkia muita vahinkoja niiden luonteesta ja laajuudesta riippumatta, mukaan lukien ylivoimaisen esteen aiheuttamat vahingot.

4. Palvelun käytettävyyden rajoitukset

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun keskeytyksettömästä tai virheettömästä toiminnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa mahdollisesti ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista osapuolista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa keskeyttää Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Palveluntarjoaja rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista.

5. Oikeudet Palveluun

Palvelun sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeuden ja tavaramerkkioikeuden suojaamia. Palvelun omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat Palveluntarjoajalla. Käyttäjällä ei ole oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataviin tai muuten kaupallisesti hyödyntää Palvelussa olevaa materiaalia.

Käyttäjä ei saa mitään Palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen mukaisesti. 

Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä ehtoja ilmoittamalla siitä Palvelussa. Muutokset tulevat voimaan heti. Käyttäjä hyväksyy muutetut ehdot jatkaessaan Palvelun käyttöä.

6. Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen siitä, että verkkopalvelut eivät ole koskaan täysin tietoturvallisia. Palveluntarjoaja noudattaa hyviä tietoturvakäytäntöjä. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmien ja laitteidensa tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. 

7. Käyttöoikeuden päättyminen

Käyttäjällä on oikeus irtisanoa sopimussuhde ja käyttöoikeus päättymään välittömästi. Palveluntarjoajan oikeudesta evätä käyttöoikeus ja siten päättää sopimussuhde on mainittu näissä käyttöehdoissa asianomaisissa kohdissa. Henkilötietojen käsittelystä päättymistilanteessa on kerrottu Palveluntarjoajan tietosuojaselosteessa, joka on nähtävillä Palvelun verkkosivulla.

8. Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.